Apt Monday

Werner Herzog on Chickens from Tom Streithorst on Vimeo.

WNBTv - Good TV!

Something to say...?